Konkurs fotograficzny na 10-lecie MotoPodhale.info – regulamin

Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym na 10-lecie Podhalańskiego Informatora dla Motocyklistów MotoPodhale.info. Regulamin i szczegóły – poniżej.

Sponsorzy konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
na 10-lecie MotoPodhale.info

 1. Warunki ogólne
  1.1. Regulamin konkursu fotograficznego na 10-lecie MotoPodhale.info (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.
  1.2. Organizatorem Konkursu jest Adrian Gładecki, wydawca Podhalańskiego Informatora dla Motocyklistów MotoPodhale.info (dalej: „Organizator”).
  1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://motopodhale.info.
  1.4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i polega na opublikowaniu Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Czas trwania konkursu
  2.1. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2024 r. od godz. 9.00 do 17 listopada 2024 r. do godz. 18.00 – termin nadsyłania prac.
  2.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 1 stycznia 2025 r. do godz. 21:00.
 3. Uczestnicy konkursu
  3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez ograniczenia wiekowego po przesłaniu zdjęcia konkursowego za pomocą formularza: https://forms.gle/kezMjYZcrTZPs8Vs5 lub mailowo.
  3.2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.
  3.3. Z Konkursu wyłączeni są współpracownicy Organizatora, dzieci organizatora, dzieci osób odbywających praktyki bądź staż u Organizatora, dzieci osób wyznaczonych przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, dzieci pracowników podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i przebiegu Konkursu, dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i przebieg konkursu, a także dzieci członków najbliższej rodziny osób wymienionych w tym punkcie.
 4. Zasady konkursu
  4.1. Zadanie konkursowe polega na:
  4.1.1. Wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia na temat „MotoPodhale” i uzupełnieniu danych za pomocą formularza: https://forms.gle/kezMjYZcrTZPs8Vs5.
  4.1.2. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego wysłaniu przez opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie na adres e-mail fotokonkurs@motopodhale.info.
  4.2. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:
  4.2.1. technika wykonania pracy jest dowolna,
  4.2.2. data wykonania pracy powinna zawierać się w przedziale: 1 września 2014r. – 17 listopada 2024r.
  4.2.3. plik graficzny powinien spełniać wymagania techniczne: format: JPG, PNG, TIFF; rozmiar minimalny: krótszy bok 1920 px; paleta: RGB, waga: max 10 MB.
  4.3. Prace Konkursowe będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.
  4.4. Ocenie będzie podlegać fotografia spełniająca warunki konkursu.
  4.5. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.
  4.6. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.
  4.7. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.
  4.8. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w którego skład wejdą minimum 3 osoby. W przypadku dużej liczby prac konkursowych (powyżej 200) Organizator może powołać Jury Eliminacyjne, w skład którego wejdą przedstawiciele Sponsorów.
  4.9. Fotografie ocenia się według następujących kryteriów:
  4.9.1. Fotografia zgodna z tematem, bogata w szczegóły i kolorystykę, staranna, estetyczna, charakteryzująca się ciekawym pomysłem.
  4.10. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego została nadesłana Praca Konkursowa.
  4.11. Laureat Konkursu musi potwierdzić termin przyjęcia nagrody, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.10, na adres podany przez Organizatora w tej wiadomości.
  4.12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie https://motopodhale.info i w mediach społecznościowych Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, w szczególności za naruszenie postanowień pkt. 4.4 – 4.6 Regulaminu, oraz w wyniku odrzucenia Pracy Konkursowej.
  4.13. Uczestnik publikując pracę Konkursową lub wyrażając zgodę na taką publikację, publikuje Pracę Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych wymienionych w pkt. 6.3, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora.
 5. Nagrody
  5.1. Nagrodami w Konkursie są:
  5.1.1. I miejsce:
  5.1.1.1. JULIAN GARAGE KRAKÓW Mateusz Łaskawiec – przegląd i serwis motocykla wraz z materiałami eksploatacyjnymi (do nieprzekraczalnej wartości 2000 zł)
  5.1.1.2. Nagroda do wyboru:
  WILLA ROZTOKA w Bukowinie Tatrzańskiej zaprasza na 5-dniowy pobyt wakacyjny (w okresie 1.07 – 31.08.2025r.). Pobyt obejmuje: noclegi, śniadania i obiadokolacje dla 2 osób w pokoju standard plus (wartość 2000 zł)
  lub
  SCHRONISKO BUKOWINA w Bukowinie Tatrzańskiej oferuje bon o wartości 2000 zł na uroczystą kolację dla zwycięzców i ich przyjaciół (wartość 2000 zł).
  5.1.1.3. Sklep Motocyklowy DEFENDER – bon o wartości 300 zł na akcesoria lub odzież motocyklową.
  5.1.1.4. STRZELNICA PORONIN – bon o wartości 300 zł na szkolenie strzeleckie lub usługi oferowane przez strzelnicę.
  5.1.1.5. Organizator, przewodnik motocyklowy i autor MotoPodhale.info, oferuje wspólną, jednodniową wycieczkę motocyklową po Podhalu lub Słowacji (wartość 450 zł).
  5.1.2. II miejsce:
  5.1.2.1. SCHRONISKO GŁODÓWKA w Brzegach przekazuje voucher o wartości 500 zł do realizacji na pobyt lub usługi restauracyjne.
  5.1.2.2. ZAJAZD BIAŁCZAŃSKI w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wycieczkę quadami lub skuterami śnieżnymi (wartość 1000 zł)
  5.1.2.3. Sklep Motocyklowy DEFENDER – bon o wartości 300 zł na akcesoria lub odzież motocyklową.
  5.1.2.4. STRZELNICA PORONIN – bon o wartości 300 zł na szkolenie strzeleckie lub usługi oferowane przez strzelnicę.
  5.1.5.5. Organizator, przewodnik motocyklowy i autor MotoPodhale.info, oferuje wspólną, jednodniową wycieczkę motocyklową po Podhalu lub Słowacji (wartość 450 zł).
  5.1.3. III miejsce:
  5.1.3.1. Dom Gościnny KOSÓWKA w Bukowinie Tatrzańskiej zaprasza motocyklistów na weekendowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem (wartość 400 zł)
  5.1.3.2. KULIGI Bukowina Tatrzańska – ANDRZEJ MĄKA zaprasza na przejażdżkę konną lub kulig, z ogniskiem i pięknymi widokami (wartość 500 zł)
  5.1.3.3. Sklep Motocyklowy DEFENDER – bon o wartości 300 zł na akcesoria lub odzież motocyklową.
  5.1.3.4. STRZELNICA PORONIN – bon o wartości 300 zł na szkolenie strzeleckie lub usługi oferowane przez strzelnicę.
  5.1.3.5. Organizator, przewodnik motocyklowy i autor MotoPodhale.info, oferuje wspólną, jednodniową wycieczkę motocyklową po Podhalu lub Słowacji (wartość 450 zł).
  5.1.4. Organizator dopuszcza przyznanie nagród i wyróżnień pozaregulaminowych.
  5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.
  5.3. Odbiór i realizacja nagród musi nastąpić w roku kalendarzowym 2025.
  5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na dostawcy, producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora.
 6. Prawa autorskie
  6.1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.
  6.2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
  (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  6.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie https://www.motopodhale.info oraz w kanałach społecznościowych Organizatora.
  6.3.1. Podpis pod Pracą Konkursową może uwzględnić imię, wiek i miasto pochodzenia Laureata Konkursu.
 7. Wydawanie nagród
  7.1. Nagroda zostanie dostarczona osobiście przez Organizatora do Laureata Konkursu.
  7.2. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora w następujących przypadkach:
  7.2.1. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Laureata Konkursu, o której mowa w pkt. 4.10, w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie,
  7.2.2. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu,
  7.3. W sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, o których mowa w pkt 7.2, Organizator może przyznać tą nagrodę innemu Laureatowi Konkursu.
 8. Inne postanowienia
  8.1. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
  8.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  8.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 6.2.
  8.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
  8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
  8.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 8.7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 9. Przetwarzanie danych osobowych
  9.1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
  9.1.1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest Adrian Gładecki, ul. Bafijówka 13, 34-532 Brzegi
  9.1.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iodo@motopodhale.info.
  9.1.3. Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
  9.1.3.1. Dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy.
  9.1.3.2. Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek, miasto oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszcza, adres mailowy.
  9.1.3.3. Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek, miasto oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszcza, adres mailowy oraz adres zamieszkania.
  9.1.3.4. Dane osobowe opiekuna prawnego Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres zamieszkania
  9.1.4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu na 10-lecie MotoPodhale.info. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w interesie publicznym, które polega na budowaniu i upowszechnianiu w społeczeństwie pozytywnego obrazu rodziny.
  9.1.5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram
  9.1.5.1. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
  9.1.6. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych czyli do dnia zakończenia Konkursu tj. do 1.01.2025r.
  9.1.7. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
  9.1.8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
  9.1.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 9.1.10 Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie na 10-lecie MotoPodhale.info.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.